อบรมหุ่นยนต์ Magnus คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.นครพนม

อบรมหุ่นยนต์ Magnus คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม

Magnus Robot
เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2560 ทางบริษัท เทคทูบอท จำกัด ร่วมกับ บริษัท วีนัส ซัพพลาย จำกัด (ThaiEasyElec) ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่คณาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ในหัวข้อ "การประกอบและเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ Magnus" วิทยากรโดย คุณธนภณ ศุภอัศวโภคิน ใช้ระยะเวลาในการอบรมเป็นเวลา 1 วัน โดยเนื้อหาเน้นการปฏิบัติเป็นหลัก และสอดแทรกทฤษฎีต่าง ๆ ไปพร้อมกับการลงมือทำ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้และความเข้าใจได้อย่างถ่องแท้