Educational Robotics

หุ่นยนต์เพื่อการศึกษา

เราให้ผลิตและจัดจำหน่ายชุดทดลองหุ่นยนต์เพื่อการศึกษา โดยเรามุ่งเน้นการออกแบบหุ่นยนต์ที่มีความคล้ายคลึงกับหุ่นยนต์ที่อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรม โดยเราจะถอดแบบและย่อส่วนให้มีขนาดที่เล็กอยู่ในรูปแบบที่เหมาะกับการศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการศึกษาด้านหุ่นยนต์ สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย เรียนรู้ที่มีความสมจริง และมีชุดแบบการฝึกทดลองอย่างเป็นขั้นเป็นตอน เห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และเข้าใจได้โดยง่าย นอกจากที่เรามุ่งหวังที่จะสร้างบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์ เรายังมุ่งหวังที่ต้องการสร้างชุมชนหุ่นยนต์สำหรับคนไทย เพื่อเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับหุ่นยนต์ในประเทศไทย