เนื้อหาข่าวสาร (Post)

แสดงแบบ Card+Excerpt

อบรมหุ่นยนต์ Magnus คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.นครพนม

เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2560 ทางบริษัท เทคทูบอท จำกัด ร่วมกับ บริษัท วีนัส ซัพพลาย จำกัด (ThaiEasyElec) ได้ไปอบรมให้ความรู้แก่อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม

แสดงแบบ List: 2 คอลัมน์ ต่อจากด้านซ้าย (Offset=1)

ข่าวสาร (List+Excerpt: 1 คอลัมน์)

อบรมหุ่นยนต์ Magnus คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.นครพนม

เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2560 ทางบริษัท เทคทูบอท จำกัด ร่วมกับ บริษัท วีนัส ซัพพลาย จำกัด (ThaiEasyElec) ได้ไปอบรมให้ความรู้แก่อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม