อบรมหุ่นยนต์ Magnus คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.นครพนม

เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2560 ทางบริษัท เทคทูบอท จำกัด ร่วมกับ บริษัท วีนัส ซัพพลาย จำกัด (ThaiEasyElec) ได้ไปอบรมให้ความรู้แก่อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม